Privacy Policy

Privacy Policy van www.trikkotex.com – Creatie en productie: T-Tex srl.

Deze Toepassing verzamelt enkele Persoonsgegevens van de eigen Gebruikers.

Titularis van de Verwerking van gegevens

T-Tex srl, info@trikkotex.com

Typologieën van de verzamelde gegevens

Tussen de Persoonsgegevens, verzameld door deze Toepassing, autonoom of via derde partijen, bevinden zich: E-mail, Naam, Achternaam, Cookie, Telefoonnummer en Gebruiksgegevens.

Andere verzamelde Persoonsgegevens zouden kunnen aangeduid worden in andere secties van deze privacy policy of via informatieve teksten contextueel weergegeven bij de verzameling van Gegevens zelf.

De Persoonsgegevens kunnen vrijwillig ingevoerd worden door de Gebruiker, of automatisch verzameld tijdens het gebruik van deze Toepassing.

Het eventuele gebruik van Cookies – of van andere traceerinstrumenten – door deze toepassing of door de titularissen van derde diensten gebruikt door deze Toepassing, waar niet anders gespecificeerd, heeft als doeleinde de Gebruiker te identificeren en de betreffende voorkeuren te registreren, enkel voor de dienstverlening gevraagd door de Gebruiker.

Het niet verstrekken vanwege de Gebruiker van sommige Persoonsgegevens kan deze Toepassing beletten de eigen diensten te verlenen.

De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich van de Persoonsgegevens van Derden gepubliceerd of gedeeld via deze Toepassing en garandeert het recht te hebben deze te communiceren en te verspreiden, en spreekt de Titularis vrij van om het even welke verantwoordelijkheid versus derden.

Wijze en plaats van de Verwerking van verzamelde Gegevens

Verwerkingswijze

De Titularis behandelt de Persoonsgegevens van de Gebruikers met de gepaste veiligheidsmaatregelen om de niet-geautoriseerde toegang, verspreiding, wijziging en vernietiging van de Persoonsgegevens te voorkomen.

De toegang tot de Gegevens zal beschikbaar zijn voor de Verantwoordelijken van de Verwerking, waar aangeduid, alsook voor de werknemers betrokken bij de Verwerking. De toegang tot de Gegevens zal bovendien geleverd worden aan andere personen dan de Titularis, zoals derden, leveranciers van technische diensten, postbodes, hosting providers, softwarebedrijven, communicatieagentschappen. De bijgewerkte lijst van de Verantwoordelijken voor de Verwerking en de aangestelden kan altijd opgevraagd worden bij de Titularis van de Verwerking.

Plaats

De Gegevens worden behandeld bij de zetel van de Titularis van de Verwerking, behalve wanneer anders gespecificeerd in het vervolg van het document.

Duur

IDe Gegevens worden behandeld gedurende de tijd noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst vereist door de Gebruiker, of vereist voor de doeleinden beschreven in dit document, en de Gebruiker kan altijd de onderbreking vragen van de Verwerking of de verwijdering van de Gegevens.

Doel van de Verwerking van de verzamelde Gegevens

De Gegevens van de Gebruiker worden verzameld om de toepassing toe te laten de eigen diensten te leveren, zoals voor de volgende doeleinden: De Gebruiker contacteren en Interactie met sociale netwerken en externe platforms.

De typologieën van Persoonsgegevens gebruikt voor elk doeleinde zijn aangeduid in de specifieke secties van dit document.

Details over de Verwerking van Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en door de volgende diensten te gebruiken:

 • De Gebruiker contacteren

  Mailing List of Nieuwsbrief (Deze Toepassing)

  Door zich te registreren voor de mailing lijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker automatisch ingevoerd in een contactlijst waaraan e-mailberichten kunnen gestuurd worden met informatie, ook van commerciële en promotionele aard, over deze Toepassing. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst toegevoegd worden als resultaat van de registratie bij deze Toepassing of na een aankoop.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Achternaam, Cookie, E-mail, Naam en Telefoonnummer.

  Contactformulier (Deze Toepassing)

  De Gebruiker, door het contactformulier te vervolledigen met de eigen Gegevens, stemt toe in hun gebruik om te antwoorden op informatievragen, offertevragen, of vragen van om het even welk ander type aangeduid door de hoofding van de module.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Achternaam, E-mail, Naam, Telefoonnummer en andere typologieën van Gegevens.

 • Interactie met sociale netwerken en externe platforms.

  QDeze diensten laten toe te interageren met sociale netwerken, of andere externe platforms, direct vanop de pagina’s van deze Toepassing.

  De interacties en de informatie opgenomen door de Toepassing zijn in elk geval onderhevig aan de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociaal netwerk.

  Indien een interactiedienst met de sociale netwerken geïnstalleerd is, is het mogelijk dat, ook indien de Gebruikers de dienst niet gebruiken, deze toch gegevens over verkeer over de pagina waarop deze geïnstalleerd werd, verzamelt.

Verdere informatie over de Verwerking

Juridische verdediging

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen gebruikt worden voor de juridische verdediging door de Titularis of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen tegen misbruiken ervan of van de verbonden diensten door de Gebruiker.

Specifieke informatie

Bovenop de informatie in deze privacy policy, kan deze Toepassing aan de Gebruiker contextuele informatie leveren over specifieke diensten, of over de verzameling en Verwerking van Persoonsgegevens.

Systeemlog en onderhoud

Wegens noodzaak voor de werking en het onderhoud, kan deze Toepassing en mogelijke diensten van derden die ermee verbonden zijn, Systeemlogs verzamelen, hetzij documenten die de interacties registreren en die Persoonsgegevens kunnen bevatten, zoals het IP-adres van de Gebruiker.

Informatie niet omvat in deze policy

Meer informatie over de Verwerking van Persoonsgegevens kan altijd opgevraagd worden bij de Titularis van de Verwerking met behulp van de contactinformatie.

Uitoefenen van de rechten door de Gebruikers

De personen naar wie de Persoonsgegevens refereren hebben op elk moment het recht de bevestiging te bekomen van hun bestaan bij de Titularis van de Verwerking, er de inhoud en oorsprong van te kennen, hun exactheid te verifiëren of er de integratie, verwijdering, bijwerking, rechtzetting van te vragen, evenals de transformatie in anonieme vorm of de blokkering van Persoonsgegevens behandeld tegen de wet in, alsook zich in elk geval, wegens legitieme redenen, te verzetten tegen hun Verwerking. De aanvragen moeten gericht worden aan de Titularis van de Verwerking.

Wijzigingen aan deze privacy policy

De Titularis van de Verwerking behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze privacy policy op om het even welk moment met publicatie ervan voor de Gebruikers op deze pagina. Gelieve dus deze pagina vaak te raadplegen. met als referentie de datum van de laatste wijziging onderaan de pagina. In geval van het niet aanvaarden van de wijzigingen aangebracht aan deze privacy policy, is de Gebruiker gehouden het gebruik van deze Toepassing stop te zetten en kan deze vragen aan de Titularis van de Verwerking de eigen Persoonsgegevens te verwijderen. Behalve indien anders gespecificeerd, zal de vorige privacy policy van kracht blijven op de Persoonsgegevens tot op dat moment verzameld.

Informatie over deze privacy policy

De Titularis van de Verwerking van de Gegevens is verantwoordelijk voor deze privacy policy, opgesteld vanuit formulieren van de Iubenda en opgeslagen op zijn servers.

Definities en legale verwijzingen

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Dit is een persoonsgegeven met om het even welke informatie over een fysieke, geïdentificeerde of identificeerbare, persoon, ook indirect, via verwijzing naar om het even welke andere informatie, inclusief een persoonlijk identificatienummer.

Gebruiksgegevens

Dit zijn persoonsgegevens die automatisch verzameld worden door de Toepassing (of door de toepassingen van derden die deze gebruiken), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers gebruikt door de Gebruiker die zich in verbinding plaatst met de Toepassing, de adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier), het uur van de aanvraag, de methode gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de afmeting van het document dat bekomen werd als antwoord, De numerieke code die de status van het antwoord van de server aanduidt (succesvol, fout, etc.), het Land van herkomst, de eigenschappen van de browser en het besturingssysteem gebruikt door de bezoeker, de verschillende tijdsconnotaties van het bezoek (bijvoorbeeld de verblijftijd op elke pagina) en de details over het parcours gevolgd binnen de Toepassing, met specifieke verwijzing naar de opeenvolging van de geconsulteerde pagina’s, de parameters over het besturingssysteem en de computeromgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Toepassing gebruikt , die moet samenvallen met de Belanghebbende of door deze gemachtigd zijn en wiens Persoonsgegevens het object zijn van de verwerking.

Belanghebbende

De fysieke persoon of juridische entiteit naar wie de Persoonsgegevens verwijzen.

Verantwoordelijke van de Verwerking (of Verantwoordelijke)

De fysieke persoon, juridische entiteit, publieke administratie en om het even welke andere entiteit, vereniging of organisme in rekening gebracht door de Titularis voor de verwerking van Persoonsgegevens, volgens wat bepaald is in deze privacy policy.

Titularis van de Verwerking (of Titularis)

De fysieke persoon, juridische entiteit, publieke administratie en om het even welke andere entiteit, vereniging of organisme aan wie het recht toebehoort, ook samen met andere eigenaars, de beslissingen te nemen over doelstellingen, verwerkingswijzes van persoonsgegevens en andere gebruikte instrumenten, inclusief het veiligheidsprofiel, in relatie tot de werking en het gebruik van deze Toepassing. De Titularis van de Verwerking, behalve wanneer anders gespecificeerd, is de eigenaar van deze Toepassing.

Deze toepassing

Het hardware of software instrument waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruikers verzameld worden.

Cookie

Kleine portie van gegevens bewaard binnen toestel van de Gebruiker.

Legale verwijzingen

Kennisgeving voor de Europese gebruikers: deze privacy statement werd opgesteld in navolging van de verplichtingen voorzien door Art. 10 van de Richtlijn nr. 95/46/EG, alsook van wat bepaald is door Richtlijn 2002/58/EG, zoals bijgewerkt door Richtlijn 2009/136/EG, wat Cookies betreft.

Deze privacy statement betreft enkel deze Toepassing.

Contacteer ons

Trikko Tex wordt verdeeld door T-TEX srl,een jong en dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in de internationale distributie van innovatieve producten.

Ik las en aanvaard de voorwaarden voor de Verwerking van de gegevens. Privacy Policy